• BRL SIKB 11000 PROTOCOL 11001
 • BRL SIKB 11000 PROTOCOL 11001
 • BRL SIKB 11000 PROTOCOL 11001
 • BRL SIKB 11000 PROTOCOL 11001

BRL SIKB 11000 PROTOCOL 11001

Tjaden is BRL SIKB 11000 PROTOCOL 11001 gecertificeerd.

Klik hier voor het BRL SIKB 11000 PROTOCOL 11001 certificaat van Tjaden.De naleving wordt periodiek getoetst door externe auditors, onder toezicht van de Raad van Accreditatie. 
Bij eventuele optredende klachten omtrent de werkzaamheden, welke onder de reikwijdte van dit certificaat vallen, dient u zich te wenden tot onze organisatie en in tweede instantie tot de certificatie instelling.

Tjaden B.V. heeft als (boor)aannemer de verantwoordelijkheid voor het naleven van de eisen uit de wettelijke bepalingen, behaalde certificeringen en lidmaatschappen en is in die hoedanigheid primair aanspreekpunt voor zaken die betrekking hebben op de werkzaamheden welke binnen de scope van Tjaden B.V. zijn aangenomen.

Wat is BRL SIKB 11000 PROTOCOL 11001?

Deze beoordelingsrichtlijn heeft tot doel de proceseisen aan het te certificeren bedrijf en aan de certificatie-instelling voor het procescertificaat voor “Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen” vast te leggen. 

Daar waar in deze beoordelingsrichtlijn wordt gesproken over het certificaat voor “bo- demenergiesystemen”, wordt bedoeld het procescertificaat voor Ontwerp, Realisatie, Be- heer en onderhoud van het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen. 

Deze beoordelingsrichtlijn en het daarbij horende protocol 11001, vormen samen het certificatieschema voor het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen. Dit certifica- tieschema bevat alle relevante eisen die de grondslag vormen voor de afgifte en instand- houding van een procescertificaat voor Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen. 

Naast de eisen, die in dit certificatieschema zijn vastgelegd, stellen de certificatie- instellingen aanvullende algemene procedure-eisen van certificatie, zoals vastgelegd in het certificatiereglement van de betreffende certificatie-instelling. 

Het door de certificatie-instelling af te geven certificaat wordt aangeduid als een certifi- caat voor BRL SIKB 11000.

Lees meer: www.sikb.nl

 • projecten

  Bemalingwerkzaamheden Randstad 380kV Noordring Bemalingwerkzaamheden Randstad 380kV Noordring

  Bemalingwerkzaamheden Randstad 380kV Noordring

  Tjaden BV voert de bemalingwerkzaamheden uit voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en de Zuidelijke Ringvaart.

 • projecten

  WKO Quartier Bleu te Hasselt WKO Quartier Bleu te Hasselt

  WKO Quartier Bleu te Hasselt

  WKO Quartier Bleu te Hasselt

 • projecten

  WKO Amphia Ziekenhuis Breda WKO Amphia Ziekenhuis Breda

  WKO Amphia Ziekenhuis Breda

  Warmte en Koude Opslag grondwatersysteem nieuwbouw Amphia ziekenhuis te Breda

 • projecten

  WKO Brainport Industries Campus (BIC) te Eindhoven WKO Brainport Industries Campus (BIC) te Eindhoven

  WKO Brainport Industries Campus (BIC) te Eindhoven

  Warmte en Koude Opslag systeem Brainport Industries Campus (BIC) te Eindhoven