Randstad 380kV
Noordring

Projectinformatie

Bemalingwerkzaamheden Randstad 380kV Noordring

Tussen de Zuidelijke Ringvaart en Bleiswijk wordt een uitbreiding van het 380kV hoogspanningsnetwerk gerealiseerd waarvoor Tjaden BV de bemalingwerkzaamheden verzorgt. Er worden ca 180 mastfundaties gemaakt, 10 kilometer ondergrondse hoogspanningskabelverbinding aangelegd en bestaande vakwerkmasten worden verwijderd. BAM is de hoofdaannemer van het project.

Het tracé is voornamelijk gelegen in buitengebied en kruist verschillende poldergebieden. De bodemopbouw kenmerkt zich met een deklaag van klei en veen met daaronder het 1e watervoerende pakket. In laag gelegen gebieden staat de stijghoogte van het grondwater boven maaiveld.

Voor het droog houden van de sleuven & bouwputten kon grotendeels met een open bemaling worden volstaan. Voor het verlagen van de stijghoogte in het watervoerende pakket zijn deepwells geboord; het opgepompte grondwater uit deze spanningsbemaling wordt terug de bodem in gepompt tpv de retourvelden op enige afstand van de onttrekking. Om de retourvelden te bereiken zijn tijdelijke lange afvoerleidingen aangelegd met bovengrondse kruisingen van de bestaande wegen.

Projectinformatie

Projectnaam
Randstad 380kV Noordring

Activiteiten
Bronbemaling

Expertises

  • Bronbemaling
  • Spanningsbemaling
  • Retourbemaling
  • Grondwaterzuivering
  • Monitoring

Opdrachtgever
BAM Infra en Energie BV

Periode
2017 – 2019

Locatie
Hoogspannings tracé Hoogmade – Bleiswijk