Geohydrologisch advies

De beschikbaarheid van (zoet) water wordt grotendeels door het klimaat bepaald. Het is een kostbaar natuurlijk goed wat van levensbelang is. Grondwater kan een levensreddende hulpbron zijn in tijden van droogte en een kosteneffectieve manier om seizoensgebonden watervoorzieningen op te slaan. Het kan een schaarse hulpbron zijn, maar ook een aanzienlijke belemmering voor bouwprojecten. Ook kan het een pad zijn voor verontreinigingen of een onmisbare natuurlijke bron voor het milieu.

Onze klanten hebben behoefte aan betrouwbare en duurzame watervoorzieningen. Voorspelbare debieten en grondwaterbeheerkosten. En bovenal het vertrouwen dat de risico’s van de effecten van hun projecten op de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, andere grondwatergebruikers, archeologische bodemschatten en van het grondwater afhankelijke ecosystemen tot een minimum worden beperkt.

Onze geohydrologische diensten worden geleverd door een team van ervaren boormeesters, veldwerkers, civiel technici, milieutechnologen en geohydrologen.

Onze diensten omvatten:

 • Onderzoek zoals het uitvoeren van boringen, plaatsen van peilbuizen, het nemen van grond(water)monsters, bepalen grondwaterstand, waterdoorlatendheid
 • Pompproef (de meest representatieve methode om de geohydrologische parameters op een grotere dan alleen lokale schaal te bepalen)
 • Bemalingsproef (is het nabootsen van de toekomstige bemaling in dezelfde laag en op hetzelfde diepteniveau om het toekomstige pompdebiet en de filteropbrengst te bepalen)
 • Grondwaterstroming- en stoftransportmodellering
 • Ontwikkeling en beheer van aquifer opslag
 • Ontwerp en installatie pompputtenveld
 • Opstellen en beoordelen van een bemalingsadvies
 • Opstellen uitvoering- en bemalingsplan
 • Opstellen aanmeldnotitie bij een vormvrije m.e.r.-beoordeling
 • Grondwatereffectenstudie
 • Vooroverleg en aanvragen vergunning en/of toestemming bij bevoegde instanties
 • Online grondwatermonitoring

Tjaden heeft een jarenlange praktische ervaring, welke in combinatie met theoretische kennis, een eigen bodemarchief en met moderne modellering software de aangewezen partij is voor het adviseren en ontwerpen van grondwaterbeheerssystemen.

Vacatures

Hieronder treft u alle actuele vacatures:

 

Boring brandweerbron